През юни 2019 г. SIS Кредит подписа второ споразумение с Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България за посредник по финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕСФ,  като SIS Кредит ще учатсва и със собствено съфинансиране в проекта, който е с обща стойност 2.5 милиона лева.

СиС Кредит вече изпълнява инструмент за микрокредитиране със споделен риск, след като през 2017 г. бяхме избрани за финансови посредници на същата инициатива. В резултат на подписаните договори по първата проведена процедура, до момента са финансирани близо ХХ проекта, на обща стойност над ХХХ. лв.

През септември 2019 г. стартира и реалното усвояване по второто споразумение. Средствата се предоставят както и при предходния инструмент – под формата на микрокредити в размер от 5000 лв. до 48 895 лв. към целевите крайни получатели, срокът за погасяване на кредитите е до 10 години с възможност за до 2 години гратисен период за плащане на главница. Средствата могат да бъдат използвани както за закупуване на активи за развитие и разширяване на дейността, така и за оборотен капитал. Лихвеният процент е преференциален 2.7% годишно, като кредитите са без никакви съпътстващи допълнителни такси.

Потенциални бенефициенти по Програмата са:

  • Физически лица извършващи самостоятелна дейност като самонаети лица (в т.ч. занаятчии, лица упражняващи свободни професии, с изключение на регистрирани земеделски производители);
  • Еднолични търговци;
  • Микро предприятия (фирми с персонал до 10 човека);
  • Стартиращи предприятия, в които управляващият и собственик на поне 50% от капитала е младеж до 29 годишна възраст;
  • Лица от уязвими групи, желаещи да стартират бизнес в т. ч.: безработни от над 6 месеца, лица с увреждания и др.;
  • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи).

Важно условие за допустимост е, че кандидат-бенефициентите следва да нямат все още регистрирана фирма или ако имат – да е с регистрация по-малко от 3 години преди кандидатстването за финансиране.

В случай, че проявявате интерес към Програмата, можете да посетите наш офис, за да попълните Въпросник за определяне на допустимост или да получите консултация на тел. 0899908580.

За повече информация: www.siscredit.com