Skip to main content Skip to search

Posts by whydigital

Лошата страна на кредитите

Знаеш ли, че след петия бърз кредит, банките и финансовите институции с добри условия най-вероятно ще откажат да ти дадат финансиране. Спри навреме!
Международната кампания ВЗИМАЙ КРЕДИТИ РАЗУМНО (Borrow wisely) може да ти помогне. Наличието на много бързи кредити лесно те подмамва в спиралата на свръхзадлъжнялостта и порочната практика да взимаш следващ кредит за покриване на вноските по старите. Сигурно знаеш, и че управлението на седмични вноски по няколко кредита често води до допускане на просрочие по поне един от тях, трупане на непосилни наказателни такси и влошено ЦКР, което не можеш да оправиш следващите 5 години. Кредитите могат да ти помогнат да постигнеш целите си, но свръхзадлъжнялостта е сериозен риск. Ключовите въпроси, на които трябва да си отговориш преди да вземеш кредит, засяга кампанията Borrow wisely, която се организира ежегодно от Microfinance Centre , като тази година 23 финансови институции от Европа и Азия, включително Сис Кредит, са част от инициативата.
Изтегли информативната листовка и виж съветите за разумно взимане на кредити тук 👉  SIS_Credit_BW_info
#2021BWC #BorrowWisely
Read more

Пускат безплатни електронни подписи за месец

Заради въведеното извънредно положение БОРИКА и “Евротръст технолъджис” ще предоставят безплатен облачен или мобилен квалифициран електронен подпис за гражданите и бизнеса, с който за период от един месец да могат да подписват заявления за административни услуги.

Освен чрез Единния портал – www.egov.bg, на Държавна агенция “Електронно управление” такива услуги могат да се ползват и през сайтовете на министерства, общини и агенции. По този начин няма да се налага хората и бизнесът да посещават институции например, за да подават документи в НАП, НОИ, Агенцията по вписванията, да си извадят дубликат на акт за раждане или семейно положение, да си сменят плана за мобилния телефон или да искат издаване на някакво разрешително.

Подписването може да се извършва в платформите на тези дружества – my.b-trust.bg и portal.evrotrust.com. За първото все пак е нужно еднократно посещение в офис за идентифициране на съответното лице. При услугата на “Евротръст технолъджис” обаче целият процес е онлайн. Нужно е само да се свали мобилното приложение на компанията, където се прави регистрация чрез снимка на личната карта и селфи. След това системата автоматично издава електронния подпис със съответната валидност.

При извършена регистрация в една от двете платформи може да се посети сайтът www.egov.bg, където през бутона “Моето пространство” се стартира процес по електронна автентикация и се избира “Вход с облачен/мобилен КЕП”.

Източник: capital.bg

Read more

SIS Кредит подписа второ споразумение с Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България

През юни 2019 г. SIS Кредит подписа второ споразумение с Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България за посредник по финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕСФ,  като SIS Кредит ще учатсва и със собствено съфинансиране в проекта, който е с обща стойност 2.5 милиона лева.

СиС Кредит вече изпълнява инструмент за микрокредитиране със споделен риск, след като през 2017 г. бяхме избрани за финансови посредници на същата инициатива. В резултат на подписаните договори по първата проведена процедура, до момента са финансирани близо ХХ проекта, на обща стойност над ХХХ. лв.

През септември 2019 г. стартира и реалното усвояване по второто споразумение. Средствата се предоставят както и при предходния инструмент – под формата на микрокредити в размер от 5000 лв. до 48 895 лв. към целевите крайни получатели, срокът за погасяване на кредитите е до 10 години с възможност за до 2 години гратисен период за плащане на главница. Средствата могат да бъдат използвани както за закупуване на активи за развитие и разширяване на дейността, така и за оборотен капитал. Лихвеният процент е преференциален 2.7% годишно, като кредитите са без никакви съпътстващи допълнителни такси.

Потенциални бенефициенти по Програмата са:

 • Физически лица извършващи самостоятелна дейност като самонаети лица (в т.ч. занаятчии, лица упражняващи свободни професии, с изключение на регистрирани земеделски производители);
 • Еднолични търговци;
 • Микро предприятия (фирми с персонал до 10 човека);
 • Стартиращи предприятия, в които управляващият и собственик на поне 50% от капитала е младеж до 29 годишна възраст;
 • Лица от уязвими групи, желаещи да стартират бизнес в т. ч.: безработни от над 6 месеца, лица с увреждания и др.;
 • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи).

Важно условие за допустимост е, че кандидат-бенефициентите следва да нямат все още регистрирана фирма или ако имат – да е с регистрация по-малко от 3 години преди кандидатстването за финансиране.

В случай, че проявявате интерес към Програмата, можете да посетите наш офис, за да попълните Въпросник за определяне на допустимост или да получите консултация на тел. 0899908580.

За повече информация: www.siscredit.com

Read more

СИС Кредит АД подписа договор с Българска банка за развитие АД по Програма „Косме+“

Финансирането е подкрепено с банкова гаранция, която е предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП достъп до кредити.

Продуктът по Програма КОСМЕ+ предвижда както облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити, така  и допълнителни стимули за предприемачите, които дават шанс за работа на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.

Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП достъп до кредити в размер до 150 000 евро, с до 96 месеца срок за издължаване, при изключително изгоден лихвен процент за кредитите 3М euribor + 5,7% и годишна такса за управление на заема 1,5%. Възможност за гратисен период до 12 месеца за плащане на главницa. По този начин крайните получатели ще ползват значително по-благоприятни параметри на кредитиране  от пазарните сходни кредити.

 

Read more

Септември 2019 ще стартира процедура за подбор на проекти за стимулиране на внедряване на иновации в съществуващи предприятия

Основна цел

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

 

Очаквани резултати

Финансовата подкрепа ще подпомогне развитието и укрепването на управленския капацитет на МСП за по-лесен достъп до пазари, присъствие и ефективно използване на ползите от растежа на тези пазари, подобряване на експортните им предимства и стимулиране на по-активното им включване във вериги за добавяне на стойност.

Индикатори

–          Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП и/или

–          Производителност на МСП.

–          Брой на предприятията, получаващи подкрепа;

–          Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни  средства;

–          Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

58 674 900 лв. (30 млн. евро)

 

Финансиране от Програмата (безвъзмездна помощ)

Приложим е единствено режим на държавни помощи„de minimis“ (до левова равностойност на 200 000 евро)

Микро, малки, средни и големи предприятия – Максимум 70% от стойността на допустимите разходи.

Минимален размер на БФП, лева: 50 000,00

Максимален размер на БФП, лева: 391 166,00

Минимален размер на общите допустими разходи (бюджет на проекта), лева: 71 428,57 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи (бюджет на проекта), лева: 558 808,60 лв.

 

Допустими кандидати

Юридически лица и еднолични търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат минимум три приключени финансови години и развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Не са допустими микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

 

Краен срок кандидатстване и начин (съгласно Индикативна годишна работна програма на ОПИК 2014-2020 за 2019 г.)

Януари 2020 г.

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Допустими дейности

Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса, включително придобиване на ДМА и ДНА и услуги, свързани с разработване и внедряване на ИКТ системи и приложения:

 1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:

–          Дейности за услуги по въвеждане, сертифициране и ресертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001)  и други, като изброяването не е изчерпателно;

–          Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т. нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);

–          Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – допустими са дейности по т. нар. доброволна сертификация, основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на  хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и други, като изброяването не е изчерпателно;

–          Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии,  приети  с  решение  на  Европейската  комисия,  публикувано  в  “Официален  вестник”  на Европейския съюз;

 1. Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса

–          Дейности за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса (услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията) или услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service)

 

Допустими разходи

 • Услуги по въвеждане и сертифициране/ресертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
 • Услуги във връзка с постигане и оценка на съответствие на продукти с т. нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);
 • Услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС;
 • Услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Услуги по използване на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS).

Приоритизация

þ  Регионална приоритизация: Предприятия на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград

þ  Въвеждане на системи за управление на околната среда съгласно Схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране (EMAS) и/или на  стандарт БДС EN ISO 14001, или система за управление съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, или екомаркировка на ЕС

þ  Проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС:

–          Информатика и ИКТ;

–          Мехатроника и чисти технологии;

–          Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

–          Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

Максимална продължителност на проекта: 18 месеца от сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Очаквана дата на обявяване: септември 2019 г.

За повече информация, моля свържете се с нас на info@sisbg.net , +359 899 908 580.

Read more
Бюлетин_стартиращи_компании

Бюлетин за финансиране на стартиращи компании в България

Настоящият бюлетин цели да информира заинтересованите страни в България за възможностите за финансиране на стартиращи компании, да уведоми финансовите институции за новостите в микрофинансиращия сектор и да наложи добри практики при предоставянето на кредити.

Бюлетинът се изготвя от регионалната организация Microfinance Centre и разпространява за България от микрофинансираща институция SIS Кредит. Можете да го откриете ТУК

Read more

СИС КРЕДИТ участва в състезателна процедура за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

На  26 март 2019 г., във  Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР).

СИС КРЕДИТ АД е едно от трите дружества, заявили желание за участие в процедурата.

Общият бюджет на средствата от ОПРЧР за финансовия инструмент е в размер на 26.4 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи и социални предприятия. Със средствата от инструмента ще бъдат подкрепени и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). 

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Към настоящия момент „СИС КРЕДИТ“ АД е бенефициент по първата обществена поръчка на Инструмента  и  са финансирани повече от 30 проекта на стартиращи и социални предприятия. 

Read more

СИС КРЕДИТ финансира социални предприятия и социално предприемачество

Фондация Синергиа е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания. Целите на фондацията са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни увреждания и насърчаването на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.

Read more

СИС КРЕДИТ получи сертификат по Европейския кодекс за добри практики

SIS Кредит стана първата сертифицирана по “Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити”
финансова институция в България. Кодексът е разработен от Еврoпейската комисия и

Кодексът гарантира високи етични стандарти при предоставяне на микрокредити в рамките на микрофинансиращия сектор в Европа.

Тази висока международна оценка е доказателство, че нашите клиенти получават качествено професионално обслужване, действително прозрачни условия, подкрепа, менторство и сигурен партньор в лицето на SIS Кредит.

Read more

Фирмите спестяват по-малко – влагат парите си в инвестиции

От септември насам депозитите на фирмите растат на годишна база по-бавно – със спадащ едноцифрен темп. Това е положителен факт и сигнал за подобрено финансово управление и за подобрен инвестиционен процес на фирмите от реалната икономика. Това пише в месечния икономически обзор на водеща банка в България с коментар на данните, налични към януари 2019 г., с фокус върху паричния и банковия сектор.

Икономическият анализатор на
водеща банка в България пресметя, че през декември спестяванията в банковата система растат със 7,4% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличават с 8,5%, а тези на бизнеса с 5,1%.

Той отбелязва, че паричната статистика на БНБ отчита годишен ръст на кредитите от 7,5% към края на декември, движен от увеличение на заемите към домакинствата с 11,2% и на кредитите към бизнеса с 5,2%.

Положителен е фактът, че кредитирането бележи годишен ръст за двадесет и седми пореден месец, изчисляват в банката.

„Към края на декември относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбеляза спад с 2 пр.п. спрямо нивото им от края на 2017 г., като достигна 14,4%, което остава все още относително високо равнище. Очакваме плавното спадане в дела на лошите и преструктурирани кредити да продължи и през първото полугодие на тази година“.

Read more

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация