Skip to main content Skip to search

Posts by ivaylosis

СИС КРЕДИТ участва в състезателна процедура за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

На  26 март 2019 г., във  Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР).

СИС КРЕДИТ АД е едно от трите дружества, заявили желание за участие в процедурата.

Общият бюджет на средствата от ОПРЧР за финансовия инструмент е в размер на 26.4 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи и социални предприятия. Със средствата от инструмента ще бъдат подкрепени и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). 

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Към настоящия момент „СИС КРЕДИТ“ АД е бенефициент по първата обществена поръчка на Инструмента  и  са финансирани повече от 30 проекта на стартиращи и социални предприятия. 

Read more

СИС КРЕДИТ финансира социални предприятия и социално предприемачество

Фондация Синергиа е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания. Целите на фондацията са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни увреждания и насърчаването на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.

Read more

Фирмите спестяват по-малко – влагат парите си в инвестиции

От септември насам депозитите на фирмите растат на годишна база по-бавно – със спадащ едноцифрен темп. Това е положителен факт и сигнал за подобрено финансово управление и за подобрен инвестиционен процес на фирмите от реалната икономика. Това пише в месечния икономически обзор на водеща банка в България с коментар на данните, налични към януари 2019 г., с фокус върху паричния и банковия сектор.

Икономическият анализатор на
водеща банка в България пресметя, че през декември спестяванията в банковата система растат със 7,4% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличават с 8,5%, а тези на бизнеса с 5,1%.

Той отбелязва, че паричната статистика на БНБ отчита годишен ръст на кредитите от 7,5% към края на декември, движен от увеличение на заемите към домакинствата с 11,2% и на кредитите към бизнеса с 5,2%.

Положителен е фактът, че кредитирането бележи годишен ръст за двадесет и седми пореден месец, изчисляват в банката.

„Към края на декември относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбеляза спад с 2 пр.п. спрямо нивото им от края на 2017 г., като достигна 14,4%, което остава все още относително високо равнище. Очакваме плавното спадане в дела на лошите и преструктурирани кредити да продължи и през първото полугодие на тази година“.

Read more

Депозитите и кредитите ще са във фокуса на седмицата

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – банкова статистика и наблюдение на потребителските нагласи.

В понеделник (4 февруари) Националният статистически институт ще даде информация за издадените разрешителни за строеж и започнато строителство през последното тримесечие на 2018 г. 

За вторник (5 февруари) няма обявени събития.

В сряда (6 февруари) Българската народна банка ще обяви дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция за януари 2019 г.

В четвъртък (7 февруари) няма обявени събития.

В петък (8 февруари) централната банка ще информира какво е нивото на депозитите и кредитите по количествени категории и икономически дейности през декември 2018 г.

В последния работен ден на тази седмица националната статистика ще представи наблюдението на потребителското поведение през януари 2019 г. Ще излязат данни за продажбите в промишлеността, строителството и търговията през декември 2018 г.

НСИ ще обяви предварителни данни за четвъртото тримесечие на статистиката за състоянието на жилищните сгради.

Read more

Над 54 млрд. лв. са изтеглените заеми от банките у нас в края на 2018 г.

В края на миналата година изтеглените заеми от банките възлизат на 54,739 млрд. лева, като размерът им се повишава със 7,7% на годишна основа в сравнение с 6,2% годишно увеличение към края на септември 2018 година, показва статистиката на Българската народна банка. В края на 2018 г. парите в обращение са над 17,325 млрд. леваСредните лихви на заемите за бизнеса поевтиняха през декемвриВ края на годината потребителските заеми растат със 17,7% на годишна база

В края на декември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на бизнеса и домакинствата спада с 0,1%, а размерът им нараства с 1%. От централната банка съобщиха, че в края на миналата година броят на заемите е 3,066 милиона броя. На годишна база те нарастват с 11,6% при 10,2% годишно повишение в края на септември 2018 година.

Размерът на кредитите на фирмите към 31 декември е 32,910 млрд. лева, което представлява нарастване с 5,5% на годишна база в сравнение с 4% годишно увеличение в края на септември.

В края на четвъртото тримесечие на 2018 година броят на заемите е 147 хил. броя, като на годишна база намаляват с 0,7% при годишен ръст от 0,4% в края на септември. Най-голямо е намалението в броя на кредитите, изтеглени между 5 хил. и 10 хил. лева. За една година спадът е 4%. 

В БНБ пресмятат, че спрямо края на третото тримесечие броят на кредитите на бизнеса намалява с 3,3%, а размерът им нараства с 0,4%.

В края на декември 2018 г. размерът на заемите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нараства на годишна база с 11,2%, като достига 21,829 млрд. лева, при 9,7% годишно увеличение в края на третото тримесечие.

Броят на кредитите се увеличава с 12,3% на годишна база, като достига 2,918 милиона при 10,8% годишно повишение в края на септември. В края на декември в сравнение с края на третото тримесечие на миналата година броят на тези заеми нараства с 0,1%, а размерът им – с 1,9%.

Най-голям е ръстът на броя на кредитите, които гражданите са вземали в диапазона от 100 хил. до 250 хил. лева, като на годишна база те растат с 20%, изчисляват в централната банка.

Read more

SIS green

Мисли зелено!

Малки стъпки – големи резултати!

Интересно е как с много малки усилия от наша страна бихме постигнали големи промени в опазването на околната среда! Поехме зелената инциатива, осъзнавайки сериозните назряващи проблеми, касаещи нашата Планета, които водят до глобалното замърсяване и разрушение на природата. Статистиката е плашеща, а промяната зависи изцяло от нас.

Ние от СИС Кредит прилагаме различни практики в ежедневната си дейност. Практики, които не променят, не усложняват и не натоварват работата ни. Смятаме, че приносът на всеки един от нас е важен за опазването на околната среда и че именно тези малки „жестове” към нашата Планета биха имали по-голям смисъл, ако ги споделим с Вас.

Ето няколко полезни неща, които може да правите като нас:

Използваме рециклирана хартия

Производството на един тон хартия от рециклирани суровини спасява до 17 дървета и използва 50% по-малко вода, отколкото производството на хартия от необработени фибри.

Принтираме двустранно и използваме чернови

По този начин намаляваме драстично потреблението на хартия.

Изхвърляме разделно боклука

От преработката само на една алуминиева кутийка кока-кола може да бъде спестена енергия, необходима за работата на лаптоп в продължение на 10 часа.

Ако рециклирате стъкло, хартия, батерии, моторно масло и алуминиеви консервни кутии, тези материали ще могат да се употребят повторно и така ще намалите обема на отпадъците с до 70%.

Гасим всички лампи и електроуреди в офисите в края на работния ден

По този начин освен, че пестите енергия, но това оказва отражение и върху сметките ви – 10% по-ниски сметки.

Пестим водата

Един от всеки трима жители на планетата изпитва недостиг на вода. През 2025г. това ще се отнася за две трети от световното население.

Ходим пеша и караме колело, отивайки на работа

Автомобилните газове са основините замърсители на атмосферата и главен източник на здравни проблеми в градската среда.

Почистваме природни паркове, садим дървета и др. в дните за отработване

15 до 20% от горите на България са унищожени през последните 10 години. Това показват данните, събрани от различни природозащитни организации.

Read more

Сис Кредит получи институционален рейтинг BB

През 2015г. Сис Кредит беше избран бенефициент от Европейската Инвестиционна Банка по Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EU Programme for Employment and Social Innovation- EaSI). В резултат на това, през юни 2016г., компанията беше рейтингована и получи институционален рейтинг BB- с перспектива за развитие: стабилна, който беше присъден от международната рейтингова агенция Microfinanza rating. Този резултат е доказателство, на първо място- за стремежа ни да бъдем отговорни и прозрачни пред нашите клиенти и партньори; на второ място- за усилията, които полагаме за кратката ни история да отговорим на високите стандарти в сектора; и на трето- този резултат нарежда нашата компания сред добрите и перспективни европейски микрофинансиращи институции.

Read more

Сис Кредит със страхотен резултат от независимата оценка за прилагането на добри практики в обслужването на клиенти

Една от целите на Сис Кредит е да се развива и работи съгласно най-добрите Европейски и международни практики. В тази връзка през юли 2014г. Бордът на директорите реши да подпише Декларация, с която се задължава пред Европейската комисия в рамките на 18 месеца да отговори на изискванията на Европейския кодекс за добро управление на микрокредитиращите институции.

Същевременно Сис Кредит беше избранта институция за партньор в проект на Microfinance Centre за определяне степента на съответствие в управлението и грижата за клиентите на микрофинансиращите институции спрямо утвърдените стандарти и изисквания. още..

През октомври 2014г. се състоя своеобразният одит на компанията от независими експерти от MFC. По време на едноседмичния си престой в България, експертите от MFC прегледаха надлежно всички политики, правила и процедури за работа на институцията, както и проведоха разговори с мениджмънта на компанията, всички служители в Централен офис , посетиха 2 офиса- Велико Търново и Карлово и се срещнаха с клиенти.

Докладът показа, че Сис Кредит се развива спрямо утвърдените международни стандарти в сектора.

Сис Кредит отговаря на 19 от 23-те приоритетни клаузи и на 81% от общия сбор точки на всички изисквания на Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити и грижа за клиента.

За пълно съответствие с Европейския кодекс се счита компанията да отговаря на всички 23 приоритетни клаузи и среднопретеглено на 80% от общия сбор на точките на всички 121 изисквания.

През 2015г. и 2016г. един от приоритетите на Сис Кредит беше постигането на пълно съответствие с изискванията.

Read more

СИС стана лидер по оборот на БФБ-София през 2014 г.

След 16 години на пазара през изминалата 2014 г. успяхме да достигнем до първото място по реализиран оборот на Българска Фондова Борса – София. С оборот от 219 821 982 лв. София Интернешънъл Секюритиз оглави класацията на борсата, като допринесе за 14% от общия генериран оборот на борсата. Огромна чест и радост е за нас, че успяхме да постигнем това след като от дълги години сме измежду най-големите инвестиционни посредници.още..

Това нямаше да се случи, ако не бяха всички наши клиенти, които ни се довериха и избраха да използват нашите финансови услуги в продължение на дълги години.

ПосредникОборот в лв.
ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД219 821 982
ИП “Първа Финансова Брокерска Къща” ООД198 951 416
ТБ “Корпоративна Търговска Банка” АД198 348 003
ИП “Елана Трейдинг” АД145 994 499
ИП “Евро – Финанс” АД115 279 392

През изминалата година успяхме да представим нова платформа за търговия на БФБ-София като не просто подобрихме предишната, а създадем изцяло нова в отговор на всички препоръки и запитвания, които получихме от вас. И това е едва началото за SIS Invest 2.0.

През 2014 успешно пуснахме и ново решение за търговия на международните пазари – Xact Trading. Чрез нея можете да следите инвестициите си навсякъде и от всяко устройство, което е още нещо, което се надяваме да допринесе за повече ваши успехи.

В края на годината започна да функционира и нашият клиентски портал – Моята “СиСтая”. От нея можете да управлявате взаимоотношенията си с нас бързо и лесно, което спестява време и усилия за вас, както и за нас.

През 2015 г. си пожелаваме да не спирате да ни давате ценна обратна връзка, за да можем да продължаваме да ви предлагаме най-доброто за вас.

Read more

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация