От септември насам депозитите на фирмите растат на годишна база по-бавно – със спадащ едноцифрен темп. Това е положителен факт и сигнал за подобрено финансово управление и за подобрен инвестиционен процес на фирмите от реалната икономика. Това пише в месечния икономически обзор на водеща банка в България с коментар на данните, налични към януари 2019 г., с фокус върху паричния и банковия сектор.

Икономическият анализатор на
водеща банка в България пресметя, че през декември спестяванията в банковата система растат със 7,4% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличават с 8,5%, а тези на бизнеса с 5,1%.

Той отбелязва, че паричната статистика на БНБ отчита годишен ръст на кредитите от 7,5% към края на декември, движен от увеличение на заемите към домакинствата с 11,2% и на кредитите към бизнеса с 5,2%.

Положителен е фактът, че кредитирането бележи годишен ръст за двадесет и седми пореден месец, изчисляват в банката.

„Към края на декември относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбеляза спад с 2 пр.п. спрямо нивото им от края на 2017 г., като достигна 14,4%, което остава все още относително високо равнище. Очакваме плавното спадане в дела на лошите и преструктурирани кредити да продължи и през първото полугодие на тази година“.