На  26 март 2019 г., във  Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР).

СИС КРЕДИТ АД е едно от трите дружества, заявили желание за участие в процедурата.

Общият бюджет на средствата от ОПРЧР за финансовия инструмент е в размер на 26.4 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи и социални предприятия. Със средствата от инструмента ще бъдат подкрепени и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). 

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Към настоящия момент „СИС КРЕДИТ“ АД е бенефициент по първата обществена поръчка на Инструмента  и  са финансирани повече от 30 проекта на стартиращи и социални предприятия.