Една от целите на Сис Кредит е да се развива и работи съгласно най-добрите Европейски и международни практики. В тази връзка през юли 2014г. Бордът на директорите реши да подпише Декларация, с която се задължава пред Европейската комисия в рамките на 18 месеца да отговори на изискванията на Европейския кодекс за добро управление на микрокредитиращите институции.

Същевременно Сис Кредит беше избранта институция за партньор в проект на Microfinance Centre за определяне степента на съответствие в управлението и грижата за клиентите на микрофинансиращите институции спрямо утвърдените стандарти и изисквания. още..

През октомври 2014г. се състоя своеобразният одит на компанията от независими експерти от MFC. По време на едноседмичния си престой в България, експертите от MFC прегледаха надлежно всички политики, правила и процедури за работа на институцията, както и проведоха разговори с мениджмънта на компанията, всички служители в Централен офис , посетиха 2 офиса- Велико Търново и Карлово и се срещнаха с клиенти.

Докладът показа, че Сис Кредит се развива спрямо утвърдените международни стандарти в сектора.

Сис Кредит отговаря на 19 от 23-те приоритетни клаузи и на 81% от общия сбор точки на всички изисквания на Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити и грижа за клиента.

За пълно съответствие с Европейския кодекс се счита компанията да отговаря на всички 23 приоритетни клаузи и среднопретеглено на 80% от общия сбор на точките на всички 121 изисквания.

През 2015г. и 2016г. един от приоритетите на Сис Кредит беше постигането на пълно съответствие с изискванията.