Финансирането е подкрепено с банкова гаранция, която е предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП достъп до кредити.

Продуктът по Програма КОСМЕ+ предвижда както облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити, така  и допълнителни стимули за предприемачите, които дават шанс за работа на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.

Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП достъп до кредити в размер до 150 000 евро, с до 96 месеца срок за издължаване, при изключително изгоден лихвен процент за кредитите 3М euribor + 5,7% и годишна такса за управление на заема 1,5%. Възможност за гратисен период до 12 месеца за плащане на главницa. По този начин крайните получатели ще ползват значително по-благоприятни параметри на кредитиране  от пазарните сходни кредити.