Основна цел

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

 

Очаквани резултати

Финансовата подкрепа ще подпомогне развитието и укрепването на управленския капацитет на МСП за по-лесен достъп до пазари, присъствие и ефективно използване на ползите от растежа на тези пазари, подобряване на експортните им предимства и стимулиране на по-активното им включване във вериги за добавяне на стойност.

Индикатори

–          Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП и/или

–          Производителност на МСП.

–          Брой на предприятията, получаващи подкрепа;

–          Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни  средства;

–          Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

58 674 900 лв. (30 млн. евро)

 

Финансиране от Програмата (безвъзмездна помощ)

Приложим е единствено режим на държавни помощи„de minimis“ (до левова равностойност на 200 000 евро)

Микро, малки, средни и големи предприятия – Максимум 70% от стойността на допустимите разходи.

Минимален размер на БФП, лева: 50 000,00

Максимален размер на БФП, лева: 391 166,00

Минимален размер на общите допустими разходи (бюджет на проекта), лева: 71 428,57 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи (бюджет на проекта), лева: 558 808,60 лв.

 

Допустими кандидати

Юридически лица и еднолични търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат минимум три приключени финансови години и развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Не са допустими микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

 

Краен срок кандидатстване и начин (съгласно Индикативна годишна работна програма на ОПИК 2014-2020 за 2019 г.)

Януари 2020 г.

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Допустими дейности

Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса, включително придобиване на ДМА и ДНА и услуги, свързани с разработване и внедряване на ИКТ системи и приложения:

  1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:

–          Дейности за услуги по въвеждане, сертифициране и ресертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001)  и други, като изброяването не е изчерпателно;

–          Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т. нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);

–          Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – допустими са дейности по т. нар. доброволна сертификация, основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на  хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и други, като изброяването не е изчерпателно;

–          Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии,  приети  с  решение  на  Европейската  комисия,  публикувано  в  “Официален  вестник”  на Европейския съюз;

  1. Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса

–          Дейности за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса (услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията) или услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service)

 

Допустими разходи

  • Услуги по въвеждане и сертифициране/ресертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
  • Услуги във връзка с постигане и оценка на съответствие на продукти с т. нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);
  • Услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС;
  • Услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
  • Услуги по използване на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS).

Приоритизация

þ  Регионална приоритизация: Предприятия на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград

þ  Въвеждане на системи за управление на околната среда съгласно Схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране (EMAS) и/или на  стандарт БДС EN ISO 14001, или система за управление съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, или екомаркировка на ЕС

þ  Проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС:

–          Информатика и ИКТ;

–          Мехатроника и чисти технологии;

–          Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

–          Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

Максимална продължителност на проекта: 18 месеца от сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Очаквана дата на обявяване: септември 2019 г.

За повече информация, моля свържете се с нас на info@sisbg.net , +359 899 908 580.