Skip to main content Skip to search

Общи условия

“Сис Кредит” АД е микрофинансираща институция полага стриктни грижи за твоите лични данни. Можеш да се запознаеш в детайли с практиките ни относно информационната сигурност тук
Общи условия за достъп и ползване на интернет страницата на “Сис Кредит” АД

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата интернет страница (уеб сайт) с адреси www.siscredit.com е собственост на “Сис Кредит” АД . Съдържанието на уеб сайта е предназначено да предоставя информация за “Сис Кредит” АД и нейните продукти и услуги до неограничен кръг лица (Потребители).
Чл. 2. С осъществяването на достъп до сайта Потребителите чрез конклудентни действия удостоверяват, че притежават необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка с интернет страницата. “Сис Кредит” АД няма да отговаря за вреди, причинени на техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или при и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайта. Следва да се има предвид, че неоторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, хостваща този сайт, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията съдържащи се в този сайт (вкл. и на хостващата компютърна система) е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 3 

(1) Информация относно “Сис Кредит” АД:

  1. Наименование: “Сис Кредит” АД , ЕИК 204159831,
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ №140
  3. Данни за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ №140, ет.4, e-mail: info@siscredit.com , телефон: 0896/ 333 222,

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.”Cлaвeйĸoв” №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. Достъпът до този сайт е безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на комуникационна свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя и ще бъдат понесени от него при условията и тарифите на съответния телекомуникационен оператор.

Чл. 5. “Сис Кредит” АД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на Банката. Всички посочени имена на продукти и услуги са регистрирани търговски марки и са собственост на “Сис Кредит” АД и/или изрично посочените им собственици. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин, форма, основание и/или предтекст разрешение за ползване, възпроизвеждане, модификация, разпространение и всякакви други правни и фактически действия с регистрираните търговски марки, публикувани на страницата.

Чл. 5. Информацията, публикувана на този сайт, се отнася до “Сис Кредит” АД и предлагани от “Сис Кредит” АД продукти и услуги. Никаква част от нея не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като покана, предложение, оферта, реклама и/или друг търговски способ и/или като правен съвет. “Сис Кредит” АД отбелязва, че потребителското кредитиране е строго регламентирана дейност от Закона за потребителския кредит. Възможно е с оглед конкретните параметри и разпоредбите на закона действителна сделка да се различава съществено по част и/или всички характеристики публикувани на тази интернет страница.

Чл. 6. В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта www.siscredit.com , “Сис Кредит” АД е правила преглед, на който и да е сайт, свързан с www.siscredit.com и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която потребителят е получил достъп.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7. (1) Сис Кредит” АД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.”Сис Кредит” АД ще положи максимални усилия да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни и предоставена от Потребителите онлайн чрез попълнени електронни формуляри, електронна кореспонденция и/или електронна платформа за обслужване.

(2) Сис Кредит” АД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Сис Кредит” АД Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

IV.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. “Сис Кредит” АД полага максимални усилия да предоставя актуална и точна информация на сайта относно продуктите и услугите си. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на и от “Сис Кредит” АД. “Сис Кредит” АД не поема нито изрични, нито подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид относно информация, публикувана на сайта.
Чл. 9. “Сис Кредит” АД не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и информацията на него. Банката не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържанието на сайта. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация предоставена чрез тази интернет страница.

 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни “Сис Кредит” АД по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от “Сис Кредит” АД

Чл.11 Интернет страницата на “Сис Кредит” АД е насочена към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 26.07.2018 г.

Страницата на "Сис Кредит" АД използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност, за повече информация